5. ОД КОГО ПОСТАНАВМЕ

6. ЕВРОПСКИТЕ ЗЛОСТОРИ ВРЗ МАКЕДОНИЈА

7. ГРЦИТЕ, АЛБАНЦИТЕ И ВЛАСИТЕ ВЕШТАЧКИ НАРОДИ

8. ГРЦИТЕ СО ДВОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ (ПЕЛАЗГИ) И ЦРНЦИ (СЕМИТИ)

9. МАКЕДОНЦИТЕ СО ЕДНОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ (ПЕЛАЗГИ) -еврејскиот какомакедонски говор-

10. ЗА ПРОКОПИЈ КЕСАРИСКИ (6 ВЕК Н.Е.) НЕМА СЛОВЕНИ

11. ЕВРОПА САМО МАКЕДОНСКА, ВЕНЕТСКА = СКЛАВИНСКА = Т.Н. СЛОВЕНСКА

12. РУСИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ

13. СРБИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ ТУКУ ТРИБАЛИ, ТРАКИЈЦИ

14. ЕДНОБОЖЕСТВОТО - ЗЛОСТОР ВРЗ ЧОВЕШТВОТО

15. БЕЛЦИТЕ ЕДЕН НАРОД СО ЕДНА ИСТА СИМБОЛИКА

16. АНТИЧКА = ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА

17. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НА РУФУС - ФАЛСИФИКАТ

18. БУГАРИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ

19. БРИГИСКА ШАМБАЛА

20. БРИГИСКАТА МИТОЛОГИЈА ПОМЕСТЕНА НА ЈУГ

21. ЕВРЕЈСКИ ЕТНИЧКИ НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО

22. ЕВРОПЕЈЦИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ ОД И ПРЕКУ БАЛКАНОТ

23. МАСОНСКАТА ИСТОРИЈА - ФАЛСИФИКАТ

24. ЕВРОПЕЈЦИТЕ РАСНОНЕСВЕСНИ - СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ

25. МАКЕДОНОМРСЦИТE ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ

26. ЕГИПТЈАНИТЕ СО СЛОВЕНСКА МИТОЛОГИЈА

27. ЕВРОПСКАТА ИСТОРИЈА - ФАЛСИФИКАТ

28. АЛБАНЦИТЕ ДВОКОНТИНТАЛЕН И ДВОРАСЕН Т.Н. НАРОД

29. БЕЗ ЕТНИЧКИ НАРОДИ

30. ГЕРМАНЦИТЕ БРИГИ И МАКЕДОНЦИ - ДВОЈНО МАКЕДОНЦИ

31. ХЕРОДОТОВАТА ИСТОРИЈА САМО НА Т.Н. СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК

32. ТУРЦИЈА ФРИГИЈА=БРИГИЈА

33. МАКЕДОНЦИТЕ - ДОМОРОДЦИ

34. ГРЦИТЕ САМО СО СЛОВЕНСКИ ГОВОР И АКЦЕНТ

35. МАКЕДОНЦИТЕ САМО СО ДОМОРОДНИ ТРАДИЦИИ

36. ПОДУНАВЈЕТО - БЕЗ НАСЕЛЕНИЕ

37. АЛБАНЦИТЕ - МУСЛИМАНСКИ КОЛОНИСТИ

38. АЛБАНЦИТЕ - ФАШИСТИ

39. СКЛАВИНИТЕ = Т.Н.СЛОВЕНИ ДОМОРОДНИ НА ПЕЛОПОНЕС

40. МАКЕДОНЦИ И НЕ-МАКЕДОНЦИ

41. БИБЛИСКИТЕ ЕВРЕЈИ НЕПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА

42. СЛОВЕНИТЕ - НАЈГОЛЕМА ИСТОРИСКА ЛАГА

43. ГЕРМАНЦИТЕ СО БРИГИСКО-МАКЕДОНСКИ ТРАДИЦИИ

44. Т.Н. СЛОВЕНИ ПОВЕЌЕБОЖЦИ-ГЕРМАНЦИТЕ ХРИСТИЈАНИ

45. БЕЗ ЕТНИЧКИ ГЕРМАНСКИ НАРОД

46. ГЕРМАНИТЕ ОДРОДЕНИ Т.Н. СЛОВЕНИ

47. ГОТИТЕ БИЛЕ МОНГОЛИ

48. ИЛИЈАДА-ФАЛСИФИКАТ

49. АЛБАНЦИТЕ КОЛОНИСТИ - МАКЕДОНЦИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ

50. ГЕРМАНИТЕ БИЛЕ САМО СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ

51. АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ (ТН.СЛОВЕНИ)

52. ЕВРОПЈАНИТЕ СО ИСТОЧНОСРЕДЗЕМНО ПОТЕКЛО

53. ГРИГОР ПРЛИЧЕВ И АЗИСКИТЕ АРНАУТИ

54. ЕВРОПЈАНИТЕ БАЛКАНЦИ=ИЛИРИ=ТН.СЛОВЕНИ

55. ТН.НЕСЛОВЕНСКИ ЕВРОПЈАНИ СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ

56. МАВРО ОРБИНИ (1601 ГОД.)-
СЛОВЕНИТЕ САМО ФАЛСИФИКАТ

57. БРИГИЈСКИОТ=БРЗЈАЧКИОТ - ПРАЈАЗИК НА БЕЛЦИТЕ

58. АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА - САМО ОД 1780 ГОДИНА

59. ЕЛАДЦИТЕ(ТН.ГРЦИ) ВО1904 ГОДИНА БИЛЕ САМО ТН.СЛОВЕНИ

60. ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОД ФБ-СТРАНИЦИ

61. КОРУМПИРАНО ПРАВОСУДСТВО, АНТИДРЖАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО И НЕНАРОДЕН ПРАВОБРАБРАНИТЕЛ

62. МАКЕДОНЦИТЕ ДОМОРОДЦИ-БЕЗ СЛОВЕНИ И ВО"ВЕДА СЛОВЕНА"

63. АТЛАНТИДА-ПРИКАЗНА ЗА ПОТОПУВАЊЕТО НА ЛЕВАНТОТ

64. VOLKSSPRACHE DER EUROPÄER WAR PELASGISCH=SG.SLAWISCH

65. ЗА ВРЕМЕ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕМАЛО КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ)

66. ЛЕВАНТСКАТА КРВНАТА ГРУПА А ПОСТАРА ОД ПЛАТОНОВАТА АТЛАНТИТА

67. ЕВРЕЈСКИОТ ЈАЗИК КАКО НА ФЕНИКИТЕ=ВЕНЕТИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ

68. РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ-ВЛАСИТЕ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ

69. ЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАСИ СО ПОТЕКЛО ОД ГЕНОВА

70. ПОТЕКЛОТО НА ТН.СЛОВЕНИ - САМО ТЕЗИ И ТЕОРИИ

71. ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОД ФБ - СТРАНИЦИ 2

72. РОМЕИТЕ (ТН.ВИЗАНТИЈЦИ)=ХРИСТИЈАНИ - СКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ)=ПОВЕЌЕБОЖЦИ

73. ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ

74. DIE ZWEIRASSISCHEN ALBANER

75. ВИСТИНСКА ТРОЈА НЕМАЛО

76. МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТАРИ ОД БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА-ЕВРЕИ

77. КОИНЕ (ТН.СТРАРО-ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ

78. БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА-ЕВРЕИ КАНИБАЛИСТИ И ЗЛОЧИНЦИ

79. ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОД ФБ- СТРАНИЦИ 3

80. DIE MAKEDONIER, BASKEN UND MAYEN MIT GLEICHER SPRACHE

81. GEORG CASTRIOTA SOG.SKANDERBEG- DER MAKEDONIER

82. OSTRÖMISCHES REICH (BYZANZ IN 16 JAHRHUNDERT)

83. SLAVISCHES GRIECHENLAND

84. BIBLISCHE JUDEN NUR SEIT V JAHRH. V. CHR.

85. ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОД ФБ-СТРАНИЦИ 4

86. ПИСМОТО НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ Т.Н.СЛОВЕНСКИ ЦРТИ И РЕЦКИ (РУНИ)

87. ЕВРОПСКАТА ИСТОРИЈА НЕ Е МАКЕДОНСКА

88. KLEOPATRA MIT MAKEDONISCHER SCHRIFT- STRICHE UND RITZEN (RUNEN)

89. DIE BIBEL NUR SEIT V JAHRH. V. CHR. MIT DEM PELASGISCH=SOG.SLAWISCH

90. DIE BLUTGRUPPE A DER WEISSEN

91. ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОД ФБ-СТРАНИЦИ 5

92. DAS KELTISCH=PELASGISCH=SLAWISCH

93. ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОД ФБ-СТРАНИЦИ 6

94. ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОД ФБ-СТРАНИЦИ 8

УНИШТУВАЊЕ НА АВТОРОТ И ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО:

1. Самоволијата во правосудството во Р.Македонија

2. Вангел Гагачев душевно растроена личност

3. Ветеринарен техничар професор на земјоделси факултет

4. Приватизирани Македонски универзитети

5. Дополнување на претходните документи

6. Приватизирано обвинителство и други

7. Самовилијата на јавното обвинителство

8. Антикорупциона комисија без одговор

9. Злосторниците во Р. Македонија